👉 90 дни връщане и замяна 👍

🚚Бърза доставка🚛

Условия за ползване

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез електронен магазин https://icart.bg/. Използването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия.

 

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Ай Карт БГ ООД, гр. Сливен 8800, ул. Йордан Кювлиев 12, ЕИК 206031912 (наричан по-долу Доставчик), от една страна и клиентите (наричани по-долу Потребители), на електронния магазин https://icart.bg/ (наричан по-долу Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните услуги и търговските стоки предлагани от Ай Карт БГ ООД (наричани за краткост Стоки).

 

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

1. Данни за доставчика
 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика: Ай Карт БГ ООД
- Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 8800, ул. Йордан Кювлиев 12
- Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1220, бул. Ломско шосе 15
- Данни за кореспонденция: гр. София, 1220, бул. Ломско шосе 15, e-mail: [email protected], тел: 02 444 0 777
- Вписване в публични регистри: ЕИК 206031912
- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206031912
- Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни - адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, e-mail: [email protected][email protected], уеб сайт: https://www.cpdp.bg/ (2) Комисия за защита на потребителите - адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: https://kzp.bg/

 

2. Характеристики на сайта https://icart.bg/

Чрез Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:

- да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на горепосочената интернет страница;

- да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика;

- да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Сайта начини за разплащане;

- да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика;

- да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на интернет страницата;

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

3. Условия за ползване на сайта

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. Доставчикът само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

4. Задължения на потребителите при регистриране

Предвид използването на Сайта https://icart.bg/ и при извършване на регистрацията Потребителят се съгласява и задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

С извършване на регистрацията Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Независимо от това преди всяко потвърждение на поръчка актуалната към този момент тяхна редакция се предоставя на Потребителя и потвърждение не може да бъде извършено преди изрична декларация за тяхното приемане.

В случай, че Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура при изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на Сайта.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за направената регистрация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

5. Авторски права и ограничения свързани с тях

Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Доставчика и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. Доставчикът не носи отговорност за авторски права, свързани със или произтичащи от стоки, доставени от него, освен когато тези стоки са произведени от Доставчика, респективно когато услугите са предоставени само от него.

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Предоставените препратки на Сайта https://icart.bg/ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. Доставчикът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

6. Представяни стоки на сайта

Информацията за стоките в сайта е разпределена по категории и подкатегории.

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки и на Английски, Немски и други езици, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Правилно представяне на модел и серия на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

 

7. Закупуване на стоки представени в https://icart.bg/

Потребителят има право да поръчва стоки, представяни от Сайта. Част от стоките не са налични при Доставчика и се осигуряват от партньорски фирми и организации. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, а поръчката се смята за направена след потвърждение по телефона или e-mail от страна на Доставчика.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо от евентуално направени след това промени.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Доставчикът може да достави на потребителя стоки със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната, и съгласие от страна на Потребителя.

 

8. Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана стока като използва по свой избор един от следните начини: Наложен платеж, Банков превод или на изплащане с TBI банк.

Независимо от избрания начин за плащане всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от Сайта стока.

При плащане чрез "наложен платеж" при доставката купувачът получава от куриера фактура и/или касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена на стоката и стойността за доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставката, посочена във фактурата и/или касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документ за приемо–предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата и/или касовата бележка.

При плащане в брой на поръчаните стоки Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Доставчика или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозитът бъде потвърден, се изпращат и доставят поръчаните стоки.

В случай, че в 30 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Доставчикът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума на лицето, от която я е получил. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки в този срок, Доставчикът автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки.

 

9. Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва с куриер по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Доставки се извършват както в рамките на географската граница на Република България, така и в чужбина, след предварително потвърждение. Доставките на стока с наложен платеж се извършват в рамките на 1-2 работни дни след потвърждаване на поръчката. При авансово плащане по банков път и TBI доставките се извършват в рамките на 1-2 работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на Доставчика.

Стоките се доставят до 2 (два) работни дни, като посоченият срок се прилага доколкото не противоречи на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. При всички случаи Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 (седем) дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При извършването на доставката се подписва документ за приемо–предаване, като Потребителят собственоръчно изписва и собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

След получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира Доставчика и/или куриера. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, Доставчикът задържа поръчаната стока и изпраща уведомление до Потребителя. С уведомлението на Потребителя се дава срок от две седмици, в който той трябва да получи поръчаната стока на адреса на Доставчика, както и предупреждение за разваляне на договора при неизпълнение на това задължение на Потребителя. След изтичане на този срок и ако Потребителят не е приел стоката, договорът се разваля автоматично без необходимост от допълнителни волеизявления. В този случай Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10 (десет) процента от крайната брутна цена на стоката съгласно поръчката, както и обезщетение в размер на направените от Доставчика разходи по доставката. Доставчикът си запазва правото да търси обезщетения за по-големи вреди в резултат на развалянето на договора, ако са налични такива.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес и/или телефон.

Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че в отношенията между тях удостоверените с подписа на доставчика обстоятелства относно доставката на стоката ще се смятат за верни до доказване на противното.

Доставчикът не носи отговорност при:

- изчерпване на количества от дадени артикули,

- забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки.

- забавяне на доставката от превозвача и/или куриера- форсмажор

 

10. 30 дни право на отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената сума!

В допълнение на законовото Ви право на отказ в 14-дневен срок, ние от електронен магазин https://icart.bg/, удължаваме този период до 90 дни! Време, в което имате право да върнете закупените продукти без "Но" и "Ако", а ние ще ги заменим с други и/или ще възстановим цялата заплатена за продуктите сума!

На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП , в 14-дневен срок (https://icart.bg/ - 90 дни) , считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока.

В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайта (Доставчика) в писмен вид за отказа от покупка - чрез писмо по пощата или e-mail, вкл. като по желание използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение №6 на Закона за защита на Потребителите, достъпен в Сайта, без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 дни (https://icart.bg/ - 90 дни) от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен, да бъде в оригиналната си опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават. Разходите за връщането на продукти се поемат от Потребителя, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам или за своя сметка.

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, освен разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил обратно стоките в оригинална опаковка и добър търговски вид. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, липсващи аксесоари, отпаднала или намалена производствена гаранция, Доставчикът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите или, по избор на Потребителя, може да му достави продукта обратно, за негова сметка.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на посочения срок от 14 дни (https://icart.bg/ - 90 дни). Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими, не могат да бъдат върнати, подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

 

 

Важно! Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.

 

 

11. Гаранционно обслужване 

Представените на сайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване се прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена, ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранционните условия на Доставчика са публикувани на Сайта.

Продуктите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е други гаранции, включително търговски и целеви.

 

12. Прекратяване

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Сайта (в този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение); в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

13. GDPR политика за защита на личните данни

Екипът на https://icart.bg/ изключително много държи на поверителността на Вашите лични данни и затова искаме да Ви информираме как ние ги съхраняваме и обработваме, както и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-долу на всяка страница на този сайт. Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти. Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. По-подробна информация можете да намерите тук.

 

14. Други

Сайтът има право да променя технологията, интерфейса и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване.

Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Доставчикът управлява този Сайт от офиса си в София, България. Доставчикът не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на видно място в Сайта. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако последният не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. Доставчикът предоставя и допълнителна възможност на Потребителя да отхвърли промените в условията, като изисква изрично потвърждение за съгласието и приемането им преди всяка поръчка, указвайки и датата на публикуване на валидната към този момент редакция. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Доставчика преди извършването ѝ поръчки.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Доставчикът не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма да можете да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред!

 

Онлайн решаване на спорове

Формуляр за упражняване право на отказ

Условия за връщане

Настоящите условия за ползване влизат в сила от 17.03.2020 г.

Сравнение на продукти

За да направи посещенията Ви на уебстраницата възможно най-функционални, iCart.bg използва бисквитки.